Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Artikel 1. Algemeen voorwaarden Mickers Rijopleidingen. Kvk.no: 52616945

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel onder inschrijvingsnummer : 52616945

  • Artikel 2. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:

a. gegeven door een bevoegde rij-instructeur;

b. met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;

c. die volledig worden benut voor het geven van rij-instructie;

d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;

e. voor cursisten van 18 jaar en ouder.

  • Artikel 3. Verplichtingen Rijschool.

De Rijschool zorgt ervoor dat:

a. de cursist voor de rijopleiding een rijtest (proefles) aflegt.

b. de uitslag van de rijtest (proefles) binnen 48 uur met de cursist wordt besproken;

c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;

d. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;

e. wanneer in overleg tussen rij-instructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;

f. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;

g. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

  • Artikel 4. Verplichtingen Cursist.

De Cursist dient:

a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.

b. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

c. bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rij-instructeur te worden gemeld;

d. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);

e. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

f. voor de aanvraag van het praktijkexamen: een uittreksel van het persoonsregister (niet ouder dan 6 maanden), pasfoto, theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de Rijschool.

  • Artikel 5. Betaling.

5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

5.2. De betaling geschiedt contant of via betaling per bankoverschrijving zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.

5.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen.

5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rij-instructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.

5.5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.

5.6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.

5.7. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

  • Artikel 6. Praktijkexamen.

6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.

6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:

a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen;

b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;

c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;

d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

6.3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt Rijschool € 25,- administratiekosten in rekening.

6.4. Indien Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, genoemd in `artikel 4 \’ zorg te dragen.

  • Artikel 7. Examengeld én losse lessen.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool of contant te worden voldaan.

Bij losse lessen dient het lesgeld na afloop van de rijles contant, of binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

  • Artikel 8. Rijles-paketten

Indien de cursist een rijles-pakket afneemt, dient de betaling als volgt te geschieden.

Contant of per bankoverschrijving: 1e deel voor aanvang van de tweede les, 2e deel op 1/3 van het aantal uren, en 3e deel op 2/3 van het aantal uren.

Resterende uren ná een geslaagd rijexamen bij Mickers Rijopleidingen worden terug betaald of kunnnen worden gebruikt bij het aankoop van een nieuw lespakket bij Mickers rijopleidingen

  • Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.

2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist betalen.

3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.

4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.

5. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

  • Artikel 10. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen.

2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.